Všeobecné smluvní podmínky mezi Global Language Center s.r.o.  a překladatelemI. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součástí objednávky mezi zhotovitelem a objednatelem.
2. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se firma Global Language Center s.r.o., se sídlem Praha 4, Na lysinách 457/20, PSČ 147 00, IČ 63491966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 216103, označuje jako objednatel a subjekt, který uzavřel se objednatelem smlouvu vymezující rámcové smluvní podmínky (např. smlouva o spolupráci, smlouva o dílo, objednávka ap.) na překlady a tlumočení a/nebo objednal překlad a/nebo tlumočení na jednotlivou zakázku a/nebo skupinu zakázek (dále též smlouva) se označuje jako zhotovitel (tzv. překladatel). Třetí stranou je považován zákazník, který u společnosti Global Language Center s.r.o. službu objednal.


II. Objednávka překladu

1. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky, a to i formou elektronické pošty a formou elektronických objednávkových formulářů (dále jen objednávka). Termín dodání překladu se počítá ode dne zaslání objednávky objednatelem zhotoviteli.
2. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.
3. Objednávka je pro zhotovitele vždy závazná.
4. Cena překladu a tlumočení je stanovena individuálně u každé zakázky dle náročnosti a délky zadání.


III. Garance kvality překladu ze strany zhotovitele

1. Zhotovitel garantuje kvalitu překladu v plné míře. Odpovídá za gramatické, stylistické, obsahové chyby i jakékoliv jazykové chyby. Pokud je text nečitelný či nesrozumitelný, má nárok zhotovitel informovat objednatele pro zaslání jiného zadání. V případě, že dojde k reklamaci z třetí strany a reklamace bude objednatelem uznána, je zhotovitel povinen vrátit částku za překlad (pokud již byla uhrazena) do 7 pracovních dnů od doručené výzvy ze strany objednatele. Pokud nebyla částka za překlad uhrazena, zaniká právo zhotovitele na její úhradu. Překlad se tímto považuje za nedokončený a nepředaný. Pokud si zhotovitel není schopen výzvu převzít či přečíst, považuje se za doručenou 3. dnem od zaslání. V případě, že vzniknou další náklady vyplývající z daného sporu, je zhotovitel povinen uhradit veškeré níže uvedené náklady.

2. Náklady:
- advokátní výlohy dle platného právního předpisu
- soudní výlohy
- exekuční výlohy dle platného právního předpisu
- smluvní pokutu
- úroky
- znalecké posudky a veškeré výdaje spojené s dokazováním kvality překladu
- opravy překladu zpracované třetí stranou, objednatelem nebo zhotovitelem
- položky vycházející ze zákona

3. Nárok objednatele na vrácení již uhrazené částky za překlad od zhotovitele:
- v případě jakýkoliv chyb či závad ze strany zhotovitele (viz výše uvedeno)
- v případě, že zhotovitel nesdělí přesnou cenu překladu za překlad před jejím zahájením za celý text překladu
4. Pokud zhotovitel zakázku převzal a není schopen dokončit ji v termínu nebo v řádné kvalitě, vrací ji objednateli, který ji tak může objednat u jiného překladatele.


IV. Smluvní pokuty a úroky

V případě, že zhotovitel nedodá překlad v termínu nebo jej dodá s výše uvedenými chybami, je povinen uhradit k ceně překladu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou upomínku zaslanou objednatelem + smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě, že zhotovitel obdrží upomínku od advokáta, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každou upomínku + smluvní pokutu ve výši 0,05 % za den z fakturované částky mezi objednatelem a zhotovitelem.


V. Garance platby ze strany objednatele a práva zhotovitele

1. Objednatel je povinen uhradit platbu faktury v termínu uvedeném na faktuře, kterou vystaví zhotovitel. Pokud je doba splatnosti kratší než 14 dnů, je tato doba splatnosti stanovena na dobu 14 dnů.
2. Zhotovitel má právo zaslat fakturu prostřednictvím elektronických médií (email) či prostřednictvím České Pošty s.p. podle svého uvážení a svých schopností.
3. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky zadané objednatelem.
4. Zhotovitel je na požádání oprávněn být informován od zhotovitele před zadáním objednávky o všech okolnostech, které mají rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě ceny zakázky podle podmínek daných smlouvou, a o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace.


VI. Výpočet ceny a normostrany

Cena bude stanovena za normovanou stranu (30 řádků, 60 úhozů, 1800 znaků), tj. počítáno z údajů MS Word jako 1800 znaků včetně mezer.Vymezení pojmů:
Překlad – písemný převod z cizího jazyka do jazyka českého a naopak či mezi cizími jazyky navzájem.
Korektura – oprava a úprava českého či cizojazyčného textu po jeho faktické, jazykové či stylistické stránce.
Překladatel

překladatel Olomouc

Titulní stránka
Objednávka a poptávka
Ceník překladů
Seznam jazyků
Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky
Informace o nás
ˇpřekladatel Jihlava
Kontakty
O nás
Home
Reference
Jobs
Reklamace

Kontaktypřekladatel Angličtina

Otevřeno od 9:00 do 16:30

Naše pobočky:

Překladatel Praha:
tel.: 211 221 468

Překladatel Brno:
tel: 533 534 681

Překladatel Ostrava:
tel: 555 444 746

Překladatel Zlín:
tel: 577 477 251

Překladatel Plzeň:
tel: 377 477 720

Překladatel Olomouc:
tel: 588 188 342

Překladatel Liberec:
tel: 488 588 096


Otevírací doba:
Po 9:00 - 16:30
Út 9:00 - 16:30
St 9:00 - 16:30
Čt 9:00 - 16:30
Pá 9:00 - 16:30Email: prekladatelske@centrum.czDalší kontaktyReklamní sdělení:
- překladatelská agentura
- překladatelská agentura
- překladatelské služby