Global Language Center s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky překladatelských a tlumočnických služeb

Návrat na titulní stránku

Vydané podle ust. § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem.
2. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se firma Global Language Center s.r.o., se sídlem Praha 4, Na lysinách 457/20, PSČ 147 00, IČ 63491966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 216103, označuje jako zhotovitel a subjekt, který uzavřel se zhotovitelem smlouvu vymezující rámcové smluvní podmínky (např. smlouva o spolupráci ap.) na překlady a tlumočení a/nebo objednal překlad a/nebo tlumočení na jednotlivou zakázku a/nebo skupinu zakázek (dále též smlouva) se označuje jako objednatel.

II. Objednávka překladu
1. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky, a to i formou elektronické pošty a formou elektronických objednávkových formulářů (dále jen objednávka) a jejím zpětným potvrzením ze strany zhotovitele. Na základě sdělených požadavků zhotovitel vyhotoví písemnou kalkulaci. Termín dodání překladu se počítá od momentu písemného potvrzení kalkulace objednatelem.
2. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.
3. Objednávka je pro objednatele vždy závazná.
4. Cena překladu a tlumočení je stanovena individuálně u každé zakázky dle náročnosti a délky zadání. Ceník je pouze orientační.
5. Konečná cena překladu bude stanovena z hotového překladu na základě počtu znaků v něm obsažených. Rozsah přeloženého textu – vzhledem ke gramatickým rozlišnostem jazyka – bývá odlišný než rozsah textu v originálním zadání.

III. Reklamační podmínky
1. Všeobecná ujednání
1.1 Objednatel se uzavřením smlouvy (písemnou objednávkou, či elektronickou objednávkou) zavazuje převzít vyhotovený překlad či jazykovou korekturu a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky.
2. Kvalita překladu či jazykové korektury
2.1 Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli u každé objednávky překladu účel jeho použití. Pokud bude použit ke zveřejnění v tisku, na internetu či ke komerčním účelům nebo k podobným prezentačním účelům, musí toto být v objednávce výslovně uvedeno. K takové zakázce je objednatel povinen využít překlad soudního tlumočníka (soudně ověřený překlad).
2.2 Pokud nebude zhotoviteli objednatelem sdělen účel použití překladu, nebude brán zřetel na pozdější reklamaci.
2.3 Pokud obsahuje zadaný text (předmět objednávky) odborné a/ nebo jinak specifické výrazy, zkratky atd., je objednatel povinen na tuto skutečnost zhotovitele písemně předem upozornit a předat mu seznam používané terminologie v příslušném jazyce. Pokud tak nebude ze strany objednatele učiněno, nebude brán zřetel na pozdější reklamace, týkající se odborné terminologie. V případě, že zadání obsahuje odbornou terminologii musí objednatel také objednat soudně ověřený překlad.
3. Záruční doba, reklamační lhůty a nároky z odpovědnosti za vady služby
3.1. Služba má vady v případě, že nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou.
3.2. Na každou službu dle smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku v rozsahu 21 dnů ode dne poskytnutí služby.
3.3. Nároky z odpovědnosti za vady služby zanikají, jsou-li uplatněny z důvodů, které smlouva a/nebo tyto VOP vylučují a/nebo po uplynutí reklamační lhůty.
3.4. Objednatel je povinen reklamovat vady služby písemně bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. V reklamaci je objednatel povinen uvést a/nebo připojit:
3.4.1. Důvod reklamace
3.4.2. Dobu a způsob zjištění vad/y
3.4.3. Popis vad/y a případně četnost jejich výskytu
3.4.4. V případě reklamace tlumočení případný neupravený zvukový a/nebo zvukově-obrazový záznam.
3.5. Uzná-li zhotovitel reklamaci, poskytne objednateli dle jeho volby buďto přiměřenou slevu z ceny služby odpovídající povaze a rozsahu vad nebo, půjde-li o vadu překladu a objednatel o to požádá, poskytne zhotovitel namísto slevy opravený překlad.
3.6. Za případnou škodu způsobenou vadami služby odpovídá zhotovitel do výše ceny zakázky.
3.7. Neuzná-li zhotovitel oprávněnost včas uplatněné reklamace, jsou účastníci povinni:
3.7.1. Řešit vzniklý spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra zvoleného jejich dohodou ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem, přičemž součástí zadání nezávislému arbitrovi bude i požadavek na určení výše slevy z ceny služby pro případ, že posudek vyzní v neprospěch zhotovitele.
3.7.2. Uhradit ve lhůtě arbitrem určené na jeho účet každý polovici požadované zálohy a ten z účastníků, v jehož neprospěch posudek vyzní, též případný doplatek ceny posudku nahradit bezodkladně účastníkovi, v jehož prospěch posudek vyzněl, částku zaplacenou jako záloha arbitrovi a v případě, že
posudek vyzní v neprospěch zhotovitele, poskytnout objednateli částku odpovídající výši arbitrem stanovené slevy.
4. Reklamace nemá odkladný účinek na povinnost objednatele řádně a včas uhradit fakturu.

V. Závazek objednatele
Objednatel se zavazuje řešit všechny sporné záležitosti se zhotovitelem, nikoliv s jeho pracovníkem (překladatel). Rovněž se zavazuje, že v případě dalších zakázek nebude kontaktovat přímo pracovníka zhotovitele, nýbrž bude kontaktovat zhotovitele. Při porušení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč (slovy padesát tisíc korun českých).
V I. Smluvní pokuty a úroky
V případě, že objednatel neuhradí překlad v termínu, je povinen uhradit k ceně překladu smluvní pokutu 1.000 Kč za každou upomínku + smluvní pokutu 0,05 % za den. V případě, že obdrží upomínku od advokáta, je povinen uhradit smluvní pokutu 1.500 Kč za každou upomínku + smluvní pokutu 0,05 % za den.

VI. Storno podmínky
Objednávka překladu je závazná a v případě jejího zrušení má zhotovitel právo požadovat celkovou částku uvedenou v objednávce.

VII. Termín předání hotového překladu či jazykové korektury
1. Zhotovitel je povinen dodat a objednatel je povinen převzít vyhotovený překlad či jazykovou korekturu v termínu a způsobem uvedeným v objednávce. Pokud zhotovitel není schopen dodat překlad v dohodnutém termínu, informuje objednatele o náhradním termínu dodání a to v nejkratší možné lhůtě. Pokud není způsob předání v objednávce uveden, předává zhotovitel překlady bez soudního ověření objednateli emailem a překlady se soudním ověřením poštou nebo emailem. Poštovné uhradí objednatel.
2. Objednatel je povinen zhotoviteli bezprostředně písemně či e-mailem potvrdit obdržení překladu či korektury. Pokud tak neučiní do 24 hodin od odeslání překladu či jazykové korektury zhotovitelem, považuje se vyhotovená zakázka za řádně doručenou.
3. Pokud objednatel sdělí zhotoviteli, že zakázka nebyla dodána a prokáže se, že již byla dříve odeslána, nejedná se o nedodržení zakázky ze strany zhotovitele.
4. Pokud zhotovený překlad nebo jazykovou korekturu nebude možno doručit ze závažných důvodů způsobem uvedeným v objednávce, zvolí zhotovitel náhradní způsob doručení zhotovené zakázky na náklady objednatele.
5. Pokud objednatel odmítne objednanou zakázku převzít, je tato zakázka považována za splněnou a objednatel je povinen finanční částku ve smluvené výši na základě faktury vystavené zhotovitelem uhradit.

VIII. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky zadané objednatelem.
2. Objednatel je povinen informovat zhotovitele před zadáním objednávky o všech okolnostech, které mají rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě ceny zakázky podle podmínek daných smlouvou, a o tom, že došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo že vstoupil do likvidace nebo že k takové situaci může dojít.

IX. Závěr
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.Vysvětlení pojmů:
Bezkorekturní / Studentský překlad neprochází korekcí rodilého mluvčího daného jazyka, který by obsah konzultoval s českým překladatelem. Z tohoto důvodu výklad originálu nemusí být stoprocentně shodný s překladem. Za tento typ překladu zhotovitel nebere jakoukoli odpovědnost za správnost překladu, kvalitu gramatiky ani pravopisné chyby. Tento překlad není v žádném případě určen pro komerční účely. U bezkorekturního překladu nelze uplatnit reklamaci na kvalitu překladu. Lze však uplatnit reklamaci za nepřeloženou či nezpracovanou část překladu, která byla zákazníkovi poskytnuta v původním znění.

Překlad – písemný převod z cizího jazyka do jazyka českého a naopak či mezi cizími jazyky navzájem.

Korektura – oprava a úprava českého či cizojazyčného textu po jeho faktické, jazykové či stylistické stránce.


Návrat na titulní stránku

Tlumočení a překlady do jazyků:
  tlumocnice, tlumocnici, tlumočník, tlumocnicke preklady, tlumocnické překlady, tlumočení, tlumočení do, US Anglicky (americká angličtina)
  tlumočící služby, tlumočnice, tlumočníci, tlumočnické, tlumočnické služby, Zlin, Zlín, Praha, Prague, Brno, Ostrava, Plzen, PlzeňEN Anglicky (britská angličtina)
  preklad textu, prekladatel, prekladatele, prekladatelska agentura, prekladatelské, preklady, preklady do, CS Česky
  preklady textu, překlad do, překlad textu, překladatel, překladatelé, překladatelská agentura, překladatelskéZH Čínsky
  překladatelské služby, překladatelský, překlady do, překlady textu, soudni preklady, soudní překlady, specializovaneDE Německy
  specializované, stavebni preklady, stavební překlady, textu, textů, tlumoceni, tlumoceni do, tlumocici sluzbyRU Rusky
  tlumocnice, tlumocnici, tlumočník, tlumocnicke preklady, tlumocnické překlady, tlumočení, tlumočení doES Španělsky
  tlumočící služby, tlumočnice, tlumočníci, tlumočnické, tlumočnické služby, Zlin, Zlín, Praha, Prague, Brno, Ostrava, Plzen, PlzeňSK Slovensky
a
- a další překladatelské služby


Návrat na titulní stránku

Reklamní sdělení:
- překladatelská agentura
- překladatelská agentura
- překladatelské služby
- překladatel